Công văn 1298/TTg-CN Thủ Tướng Chính Phủ đầu tư nút giao IC2, IC5 đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, sử dụng ngân sách địa phương.

0
143
Công văn 1298/TTg-CN Thủ Tướng Chính Phủ đầu tư nút giao IC2, IC5 đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, sử dụng ngân sách địa phương.

Kính gửi:

– Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp;
– Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;
– Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (văn bản số 4613/UBND-CN1 ngày 18 tháng 6 năm 2020) và ý kiến của các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5433/BKHĐT-KTĐPLT ngày 19 tháng 8 năm 2020), Tài chính (văn bản số 8310/BTC-ĐT ngày 09 tháng 7 năm 2020), Giao thông vận tải (văn bản số 7394/BGTVT-KHĐT ngày 29 tháng 7 năm 2020), Xây dựng (văn bản số 3380/BXD-QHKT ngày 14 tháng 7 năm 2020), Tư Pháp (văn bản số 2524/BTP-PLDSKT ngày 15 tháng 7 năm 2020), Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (văn bản số 1455/UBQLV-CNHT ngày 01 tháng 9 năm 2020) về việc đầu tư nút giao IC2, IC5 đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, sử dụng ngân sách địa phương, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Do ngân sách trung ương còn khó khăn, trong khi thực tế đòi hỏi phát triển kinh tế – xã hội ở các địa phương rất cần thiết. Gần đây nhiều địa phương đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng ngân sách địa phương để đầu tư đường quốc lộ đi qua các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo về việc này tại văn bản số 7394/TTg-KTTH ngày 07 tháng 9 năm 2020). Để tạo điều kiện cho tỉnh Vĩnh Phúc chủ động đầu tư các dự án nằm trên địa bàn Tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và các Bộ liên quan để phân giao nhiệm vụ đầu tư IC2 và IC5 thuộc Dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc để Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc sử dụng vốn ngân sách của địa phương thực hiện đầu tư theo đúng quy định pháp luật./

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP; PL
– Lưu: VT, CN (3) Hong.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trịnh Đình Dũng