Công văn 7967/VPCP-KSTT Văn Phòng Chính Phủ về việc xử lý thông tin

0
139
Công văn 7967/VPCP-KSTT Văn Phòng Chính Phủ về việc xử lý thông tin báo nêu

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Báo Công Thương điện tử ngày 10 tháng 9 năm 2020 có bài viết “Chuyển đổi số của các DNVVN có thể đóng góp 30 tỷ USD vào GDP Việt Nam”, trong đó thông tin: Việt Nam có 72% DNVVN tìm cách chuyển đổi số để đưa sản phẩm và dịch vụ mới ra thị trường, tăng so với mức 32% của năm 2019, tập trung vào nâng cấp phần cứng công nghệ thông tin, công nghệ đám mây và an ninh mạng. Chuyển đổi số tại các DNVVN có thể đóng góp vào GDP từ 24 tỷ đến 30 tỷ USD năm 2024 và góp phần phục hồi kinh tế hậu Covid-19.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông có giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy nhanh chuyển đổi số, nhất là chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– TTgCP, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, TH, TKBT;
– Lưu: VT, KSTT (3).VTA.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Mai Tiến Dũng