Công văn số 3455/BGDĐT-CSVC của Bộ giáo dục và đào tạo về việc kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho học sinh

0
199
Công văn số 3455/BGDĐT-CSVC của Bộ giáo dục và đào tạo về việc kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho học sinh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong những năm qua, một số địa phương đã xảy ra các vụ tai nạn ảnh hưởng đến môi trường an toàn cho học sinh tại các trường học như: sập cổng trường, sập tường rào, sập trần lớp học… Nguyên nhân chủ yếu là do các công trình trường học được xây dựng từ lâu nhưng không thực hiện việc cải tạo, bảo trì theo quy định và các cơ quan quản lý chưa làm tốt công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá lại chất lượng xây dựng trường học. Để khắc phục tình trạng nêu trên, đảm bảo môi trường dạy và học an toàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 64/BGDĐT-CSVC ngày 09/01/2018 về việc cải tạo và bảo trì cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho học sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan có liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc các nội dung theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 64/BGDĐT-CSVC ngày 09/01/2018 về việc cải tạo và bảo trì cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho học sinh.

2. Tiến hành rà soát cơ sở vật chất trường, lớp học để đánh giá lại chất lượng các công trình trong nhà trường nhất là trong mùa mưa bão, lập kế hoạch cải tạo, sửa chữa để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

3. Kiên quyết không đưa vào sử dụng các công trình trường, lớp học đã hết niên hạn sử dụng, không đảm bảo an toàn theo quy định khi chưa được cải cạo, sửa chữa, nâng cấp.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời phản ánh tình hình về Bộ Giáo dục và Đào tạo để phối hợp, xem xét và giải quyết theo thẩm quyền.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
– Các Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở GD, KHCN tỉnh Bạc Liêu (để t/h);
– Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT;
– Lưu: VT, CSVC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Ngọc Thưởng