Công văn số 5723/UBND-VX của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hải Phòng về việc cho phép hoạt động trở lại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu

0
207
Công văn số 5723/UBND-VX của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hải Phòng về việc cho phép hoạt động trở lại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu

Kính gửi:

– Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố;
– Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn.

Thực hiện Văn bản số 1273-TB/TU ngày 31/8/2020 thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; hiện nay tình hình dịch bệnh trong nước và tại thành phố cơ bản đã được khống chế, Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo:

1. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn và Nhân dân không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước tình hình dịch bệnh hiện nay. Tiếp tục thực hiện các biện pháp cơ bản phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái “bình thường mới” như: Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc.

2. Từ ngày 14/9/2020:

– Cho phép hoạt động trở lại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ: Vũ trường, Karaoke, quán Bar. Yêu cầu áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định; thường xuyên vệ sinh, lau dọn đồ dùng, phương tiện, trang thiết bị; giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện hướng dẫn các cơ sở kinh doanh trên thực hiện theo quy định.

– Cho phép tổ chức các hội nghị, hội thảo; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

3. Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, kiểm soát chặt chẽ các khu vực biên giới, không để nhập cảnh trái phép, nhập cảnh không đúng đối tượng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, địa phương, doanh nghiệp và Nhân dân nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– TTTU (để b/c);
– CT, các PCT UBND TP;
– Ban Tuyên giáo TU;
– Văn phòng: TU, Đoàn ĐBQH, HĐND TP;
– Đài PT&TH HP, Báo HP, Báo An ninh HP, Cổng Thông tin điện tử TP (để đưa tin);
– CPVP;
– Các phòng CV;
– CV: YT;
– Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Khắc Nam