Công văn số 7503/VPCP-NN của Văn Phòng Chính Phủ về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu về vi phạm pháp luật về đê điều tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

0
199
Công văn số 7503/VPCP-NN của Văn Phòng Chính Phủ về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu về vi phạm pháp luật về đê điều tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Kính gửi:

– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
– Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

Vừa qua, trên báo Diễn đàn Doanh nghiệp phản ánh: Hàng chục bãi than chất cao như núi khổng lồ trên địa bàn huyện Kim Thành (Hải Dương) tồn tại nhiều năm bất chấp yêu cầu giải tỏa của chính quyền địa phương, ảnh hưởng đến dòng chảy, vi phạm Luật Đê điu, gây ô nhim môi trường nghiêm trọng.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương kiểm tra thông tin báo nêu, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng Chính phủ;
– Phó TTg Trịnh Đình Dũng;
– VPCP: BTCN, PCN Nguyn Cao Lục,
Trợ lý TTgCP, TGĐ Cng TTĐT, Vụ TKBT;
– Lưu: VT, NN (2), Tuynh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục