Công văn số 7933/VPCP-KGVX của Văn Phòng Chính Phủ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nghệ thuật

0
145
Công văn số 7933/VPCP-KGVX của Văn Phòng Chính Phủ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nghệ thuật

Kính gửi:

– Bộ Khoa học và Công nghệ;
– Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Căn cứ đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ tại cuộc họp ngày 17 tháng 8 năm 2020 về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất thực hiện 01 đề án nghiên cứu khoa học về lĩnh vực nghệ thuật trong khuôn khổ các chương trình, đề án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2021 – 2025.

2. Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và phê duyệt theo quy định.

3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổ chức thực hiện và ứng dụng kết quả đề án bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng CP, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
– VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Xuân Thành, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH;
– Lưu: VT, KGVX (3).đđt

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp